Lizan Freijsen

Lizan Freijsen (Zwijndrecht 1960) Willem de Kooning Academy, Rotterdam the Netherlands, graduated 1984. Lizan works en lives in Rotterdam www.Lizanfreijsen.com.

Piano-carpet

Piano carpet, private assignment Utrecht, the Netherlands 2017.